Tworzywa weglowe

Surowce do produkcji wyrobów z tworzyw węglowych można podzielić na materiały podstawowe, materiały wiążące i materiały dodatkowe. Materiały podstawowe są to substancje o dużej zawartości czystego węgla, a więc antracyt, koks naftowy, pakowy i węglowy, grafit naturalny i elektro grafit, węgiel retortowy, sadza i węgiel drzewny. Materiały wiążące, czyli lepiki, mają za zadanie związanie mieszaniny drobno zmielonych cząstek węgla. Podczas wypalania lepiki częściowo się ulatniają, a częściowo spiekają na koks. Jako lepiki stosowane są przede wszystkim pak i smoła węglowa. Materiały dodatkowe stosuje się niekiedy w celu nadania wyrobom specjalnych własności. Mogą to być np. żywice sztuczne do impregnacji elementów konstrukcyjnych. Materiały podstawowe nie powinny zawierać zanieczyszczeń. W przypadku elektrod na przykład zanieczyszczenia powodują niespokojne palenie się łuku. Dlatego też stosuje się wzbogacanie antracytu i grafitu dobrze wzbogacony grafit zawiera 99% czystego węgla. Surowce (antracyt, grafit) najpierw kruszy się wstępnie (rozdrabnia) przy użyciu łamaczy, a następnie kalcynuje, czyli praży bez dostępu powietrza w piecach w temp. 1000-r 1400°C. Kalcynacja ma na celu usunięcie części lotnych i wilgoci, jednocześnie następuje podczas niej częściowa zmiana struktury węgła. Skalcynowany surowiec miele się w młynach, otrzymując poszczególne frakcje (granulacje) tworzywa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>