Wlokniny

Włókniny dzielą się na klejone i przeszywane. Włókniny klejone są to wyroby otrzymywane przez sklejenie z sobą włókien, które do agregatu wprowadzane są w postaci runa zgrzeblarkowego. Istnieją dwa podstawowe systemy klejenia włókien: elementami termoplastycznymi, np. włóknami PeCe, klejami płynnymi, np. lateksami. Przy użyciu jako środka wiążącego włókien PeCe, miesza się je na zgrzeblarce z włóknami klejonymi. Następnie runo poddaje się prasowaniu w temperaturze mięknięcia włókien termoplastycznych. W ten sposób następuje związanie masy włóknistej w jednorodną całość. Przy użyciu klejów płynnych runo nasyca się klejem, po czym prasuje się je w odpowiedniej temperaturze przy określonym nacisku. Włókniny klejone stosowane są na dodatki krawieckie, jak np...

czytaj więcej

Surowce kamienne

Złoża naturalnych materiałów kamiennych stanowią niewyczerpane źródło surowców dla budownictwa, drogownictwa oraz przemysłu. W przemyśle surowiec kamienny stosowany jest w postaci brył (tzn. w postaci uzyskanej przy jego wydobyciu), w postaci sproszkowanej i w postaci odlewów. W postaci brył, odpowiednio obrobionych, kamień znajduje zastosowanie jako wszelkiego rodzaju walce, gniotowniki, toczydła, ścieraki itp. Drugą dziedziną zastosowania surowców kamiennych jest budowa aparatury chemicznej. Aparatura ta narażona jest nie tylko na działanie czynników chemicznych (kwasów, ługów, soli, par, gazów), ale także wysokich ciśnień (często rzędu 1000 at) i wysokich temperatur (od 200 do 2500°C). Surowce kamienne często są jedynymi materiałami, które mogą być w tych warunkach stosowane...

czytaj więcej

Postep techniczny w przedzalnictwie

Od czasów najdawniejszych, aż do drugiej wojny światowej technika przędzenia związana była w zasadzie ze specyficznymi cechami włókien naturalnych (różna długość, grubość, zanieczyszczenia). Dlatego też pomimo bardzo poważnego postępu w budowie maszyn przędzalniczych nie zmienione zostały w zasadzie podstawowe operacje, jak rozluźnianie masy włóknistej, oczyszczanie, formowanie taśmy i jej wyrównywanie, formowanie niedoprzędu. Wprowadzane w okresie międzywojennym do produkcji włókna sztuczne przerabiane były w systemach klasycznego przędzenia. Włókna te starano się upodobnić do włókien naturalnych, tnąc je na odcinki odpowiadające średnim długościom włókien naturalnych...

czytaj więcej

Dzialy chemii

Chemia współczesna jest bardzo obszerną dziedziną wiedzy i dlatego wyodrębnia się z niej poszczególne działy i specjalności o znaczeniu teoretycznym lub praktycznym. Największą liczbę związków szczególnie z wodorem, tlenem i azotem tworzy węgiel. Związki te są niejednokrotnie podstawowymi składnikami materii ożywionej i dlatego ujęto je w odrębny dział pod nazwą chemii organicznej. Związki pozostałych pierwiastków wchodzą w zakres chemii nieorganicznej. ‚ Te dwa podstawowe działy chemii nie mają już obecnie określonej linii podziału. Otrzymuje się bowiem związki np. metaloorganiczne lub liczne związki kompleksowe, w których jednocześnie można rozróżnić fragmenty kwalifikujące się wg klasycznych pojęć do chemii organicznej, a inne fragmenty do chemii nieorganicznej...

czytaj więcej