Monthly Archives Sierpień 2018

Tworzywa weglowe

Surowce do produkcji wyrobów z tworzyw węglowych można podzielić na materiały podstawowe, materiały wiążące i materiały dodatkowe. Materiały podstawowe są to substancje o dużej zawartości czystego węgla, a więc antracyt, koks naftowy, pakowy i węglowy, grafit naturalny i elektro grafit, węgiel retortowy, sadza i węgiel drzewny. Materiały wiążące, czyli lepiki, mają za zadanie związanie mieszaniny drobno zmielonych cząstek węgla. Podczas wypalania lepiki częściowo się ulatniają, a częściowo spiekają na koks. Jako lepiki stosowane są przede wszystkim pak i smoła węglowa. Materiały dodatkowe stosuje się niekiedy w celu nadania wyrobom specjalnych własności. Mogą to być np. żywice sztuczne do impregnacji elementów konstrukcyjnych. Materiały podstawowe nie powinny zawierać zanieczyszczeń...

czytaj więcej

Przedzalnictwo wlokien

Zachowując podstawy przędzenia klasycznego związane z własnościami włókien naturalnych w przędzalnictwie dąży się do intensyfikacji i skracania procesów przędzalniczych oraz do łączenia szeregu operacji w linie ciągłe. jednym z podstawowych czynników hamujących intensyfikację procesu przędzalniczego jest nierównomierna grubość taśm niedoprzędu i przędzy w procesie rozciągania w aparatach rozciągowych o stałej prędkości zasilania. Zastosowanie układu sterującego automatycznie prędkość kątową wałków zasilających, w zależności od grubości wprowadzonego półproduktu, umożliwiło zastosowanie znacznie większych rozciągów. W konsekwencji nastąpiło zmniejszenie ilości operacji, a nawet wyeliminowanie niektórych faz z procesu przędzalniczego (np...

czytaj więcej