Monthly Archives Listopad 2015

Papiernictwo

Papier zajmuje wśród wytworów przemysłowych pozycję specyficzna. Z jednej strony, jego produkcja wiąże się ściśle z potrzebami piśmiennictwa i kultury. Z drugiej strony, papier i otrzymywane z niego wyroby zaspokajaj bardzo szerokie i różnorodne potrzeby gospodarki i indywidualnych użytkowników. Określenie papier stosowane jest potocznie jako ogólna nazwa wytworów papierniczych. W istocie jednak wytwór papierniczy jest pojęciem szerszym. Oznacza ono pilśń ukształtowana w postaci wstęgi tub arkuszy z rozdrobnionych i odpowiednio przygotowanych w procesie produkcji włókien roślinnych, zawieszonych w wodzie i osadzonych na sicie. W zależności od gramatury, tj. ciężaru l m- wyrażonego w gramach, wytwory papiernicze dzieli się na cztery umowne grupy bihulki, papitry, kartony i lektury...

czytaj więcej

Emisja fotoelektronowa

Emisja fotoelektronowa jest spowodowana bezpośrednio absorpcją fotonów przez elektrodę emitującą. Katody o emisji fotoelektronowej, zwane fotokatodami, są stosowane w lampach fotoelektrycznych. Energia promieniowania podczerwonego, widzialnego, nadfioletowego, padając na fotokatody wykonane ze stopu cezu i antymonu lub ze srebra pokrytego jednocząsteczkową warstwą tlenku cezu i cezu, przemienia się w energię prądu elektrycznego. Emisja wtórna elektronów spowodowana jest bezpośrednio przez bombardowanie elektrody cząstkami, naładowanymi. Elektrony bombardujące, zwane pierwotnymi zderzają się z powierzchnią metalu i przekazując część swej energii kinetycznej elektronom elektrody umożliwiają im wydostanie się na zewnątrz...

czytaj więcej

Farby drukarskie

Bartoidlami są nazywane wszelkie substancje barwne zdolne do zabarwienia swego otoczenia. Barwidła dzielą się na pigmenty, barwniki i laki. Pigmenty stanowią tę grupy barwideł, które nie rozpuszczają się w wodzie lub w innych rozpuszczalnikach. Przeciwieństwem są barwniki tj. barwidła rozpuszczające się w wodzie i innych rozpuszczalnikach. Laki są to bar-widia nierozpuszczalne w wodzie, otrzymywane z barwników w drodze syntezy chemicznej. Farby używane w przemyśle poligraficznym składają się z pigmentów i spoiw?, czyli środka wiążącego pigment. Spoiwem powszechnie używanym do wyrobu farb graficznych jest olej lniany, zwany pokostem...

czytaj więcej

Automatyka

Prawidłowy przebieg procesu produkcyjnego jest uzależniony od zachowania określonych warunków technologicznych, organizacyjnych itp. Jeżeli wskutek przypadkowych zakłóceń powstają niedopuszczalne odstępstwa od prawidłowego przebiegu procesu, to należy przedsięwziąć czynności, które zapewnią osiągniecie zamierzonego celu produkcyjnego. Czynności te stanowią sterowanie. W zakres sterowania wchodzi zarówno bezpośrednie oddziaływanie na proces, jak również nadzór i organizacja procesu. W ogólnym przypadku sterowanie polega na wywarciu pożądanego wpływu na zjawiska występujące w danym układzie. W zależności od sposobu uczestnictwa człowieka w procesie produkcyjnym rozróżniamy proces zmechanizowany i zautomatyzowany...

czytaj więcej

Radioastronomia

Astronomia radiowa i optyczna posiadają odmienne możliwości obserwacyjne z uwagi im różny charakter rozchodzenia się fal radiowych i świetlnych. Fale radiowe przenikają nieprzezroczyste atmosfery planet i chmury pyłu międzygwiezdnego, można więc dokonywać obserwacji obiektów położonych poza tymi zasłonami. Z drugiej strony fale radiowe nie przenikają warstw zjonizowanych gazów, które otaczają Słońce i inne gwiazdy, a które są przezroczyste dla fal optycznych. Radioastronomia operuje na falach krótszych niż 10 km, ponieważ fale dłuższe nie docierają do nas, ulegając rozproszeniu. Obserwacje na falach ultrakrótkich utrudnia z kolei tłumiące działanie atmosfery ziemskiej. Wadą radioastronomii jest trudność ogniskowania odbieranych fal...

czytaj więcej

Skora

Skóra jest najstarszym materiałem używanym przez człowieka do ochrony organizmu, przed chłodem i obrażeniami, do wyrobu naczyń, uprzęży i innych przedmiotów użytkowych. Sztywność i łamliwość niewyprawionej skóry w stanie suchym i łatwość, z jaką ulega ona w stanie wilgotnym procesom gnilnym, zmusiły człowieka pierwotnego do szukania sposobów aby uczynić ją trwałą i elastyczną. Już pod koniec epoki lodowcowej znane były prymitywni” sposoby garbowania skóry przez wygniatanie jej z tłuszczem zwierzęcym. Sposoby te z nieznacznymi ulepszeniami stosowane są do chwili obecnej przez Eskimosów i niektóre plemiona Indian w Ameryce Pd...

czytaj więcej

Stan termodynamiczny

Substancja jest to materia o budowie cząsteczkowej (korpuskularnej) składa się z cząsteczek, atomów i części składowych atomów — tzw. cząsteczek elementarnych. Ciało fizyczne tworzy substancja posiadająca rzeczywiste lub pomyślane, lecz ściśle określone granice. Przykłady substancji: powietrze, woda, stal. Przykłady ciał fizycznych: powietrze zawarte pokoju, woda w zbiorniku, pręt stalowy. Podczas rozpatrywania zjawisk fizycznych często wyodrębnia się od otoczenia pewną ilość materii, stanowiącą przedmiot rozważań, zwaną układem fizycznym. Układ fizyczny może obejmować jedno lub kilka ciał. Do określenia stanu termodynamika posługuje się parametrami stanu, jak np. temperaturą, ciśnieniem, objętością...

czytaj więcej

Luminescencja

Pod pojęciem luminescencji rozumie się w ogólności wszelkiego rodzaju emisję światła, powstającą nie kosztem termicznego wzbudzenia atomów i molekuł, lecz kosztem innych rodzajów energii, jak: świetlnej, elektrycznej (elektroluminescencja), chemicznej (chemiluminescencja), czy też mechanicznej. W praktyce największe zastosowanie znalazła fotoluminescencja i elektroluminescencja. Fotoluminescencja występująca natychmiast po naświetleniu światłem substancji nosi nazwę fluorescencji. Jest ona wynikiem przejść elektronów w atomach i cząsteczkach lub zmian w stanach drgań i rotacji cząstek pod wpływem pochłoniętego światła. Fluorescencję wykazują pewne gazy i pary, niektóre kryształy (związki uranylowe) oraz związki aromatyczne...

czytaj więcej

Ferryt

Ferryt, będący niemal czystym żelazem, jest miękki, plastyczny (twardość HB a60), daje się kuć i przeciągać na zimno i gorąco. Perlit, składający się z płytek cementytu i ferrytu, zawiera ~0,80%C, jest twardy (HB ss200) i mniej plastyczny zwłaszcza na zimno. Cementyt (Fe3C) jest bardzo twardy i kruchy. W zależności od zawartości poszczególnych składników zmieniają się i własności stali. Stal o małej zawartości węgla (poniżej 0,3%) zawiera w sobie dużo ferrytu. Stal taka jest plastyczna na zimno i na gorąco, dobrze się również spawa. W miarę jak zawartość węgla wzrasta, zmniejsza się ilość ferrytu, a zwiększa ilość perlitu, stal więc wraz z rosnącą zawartością węgla staje się coraz twardsza i mnie) plastyczna, zwłaszcza na zimno...

czytaj więcej

Skory chromowe

Skóry chromowe garbuje się, traktując spiklowaną goliznę w bębnie roztworem wodnym zasadowej soli chromowej. Właściwy efekt garbowania uzyskuje się w końcowej fazie procesu przez alkalizację brzeczki „rozcieńczonym roztworem węglanu sodowego, która powoduje spadek kwasowości kąpieli i przejście soli chromowych zaabsorbowanych przez skórę w postać ‚nierozpuszczalną. Wzrost zasadowości soli chromowych sprzyja ich wiązaniu się z kolagenem. Garbowanie zamszowe, tj. tłuszczowe, przeprowadza się przez traktowanie golizny tranem. Zdolność wiązania się z kolagenem wykazują trany o liczbie jodowej 120- 160. Goliznę nasyca się tranem wygniatając ją w stępie, składa w stosy, w których następuje chemiczne wiązanie się skóry z tłuszczem, tran zaś ulega utlenieniu przechodząc w oksytran...

czytaj więcej

Przedziny

Przędziny dzielą się na płaskie i puszyste. Przędzrny płaskie, np. typ „malimo”, wy twarzą się na specjalnej maszynie. Na igły pionowe dwóch równoległych transporterów przysuwających się w płaszczyźnie poziomej z jednakową stalą prędkością nakładane są wodzikiem nitki „niby wątku”, krzyżujące się ze sobą. Odleglość pomiędzy transporterami określa szerokość wyrobu. „Niby wątek” przeszywany jest układem igłowym, który stanowi niby osnowę. W zależności od przeznaczenia wyrobu stosuje się różne gęstości „niby wątku” i „niby osnowy”. Tą techniką produkuje się u nas w Polsce szereg wyrobów poczynając od opakunkowych — o strukturze siatkowej — ilu wyrobów ręcznikowych typu „frotte”...

czytaj więcej