Monthly Archives Październik 2015

Wytrzymalosc na rozciaganie

Największą wytrzymałość drewno wykazuje wówczas, gdy kierunek działania sił jest równoległy do układu włókien jest to wytrzymałość na rozciąganie wzdłużne. Jest ona średnio 2,5 razy większa od wytrzymałości na ściskanie. Mimo to w praktyce i rzadko się z niej korzysta, gdyż wskutek małej wytrzymałości drewna na ścinanie rozciągany element łatwo ulega zniszczeniu przez ścięcie w uchwytach lub zamocowaniach. Wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne (kierunek działania sił prostopadły do kierunku włókien) jest średnio 30 razy mniejsza od wytrzymałości na rozciąganie wzdłuż włókien. Niska wartość tej wytrzymałości tłumaczy skłonność drewna do...

czytaj więcej

Mechaniczne urzadzenia sterowania

Do mechanicznych urządzeń sterowania automatycznego należą wszelkie nieelektryczne urządzenia sterowania automatycznego. Większość spośród MUSA stanowią regulatory. Czynnikiem energetycznym, dostarczanym do wzmacniacza i napędzającym siłownik w regulatorach mechanicznych, jest ciecz pod ciśnieniem (MUSA hydrauliczne) lub sprężone powietrze. Regulatory, w których nastawnik przestawiany jest bezpośrednio przez czujnik, należą także do MUSA. Stanowią one regulatory bez energii pomocniczej. Do tych ostatnich należą np. regulator poziomu paliwa w gaźniku. Pracę potrzebną do przestawiania zaworu iglicowego dostarcza pływak Regulatory bez energii pomocniczej składają się z czujnika i sumatora...

czytaj więcej

Najnowsze osiagniecia

Najnowsze osiągnięcia w dziedzinie chemii, to przede wszystkim otrzymanie na drodze sztucznej kilkunastu nowych pierwiastków i ciągłe udoskonalanie techniki ich syntezy. Nie mniejsze znaczenie ma technika otrzymywania pierwiastków i związków w stanie najwyższej czystości. Chemię współczesną charakteryzuje rozwój nowych, często wąskich specjalności, jak np. analiza chemiczna oparta na metodach fizycznych i fizykochemicznych, chemia antybiotyków, chemia koloidów, radiochemia, chemia jądrowa, chemia i technologia nowych tworzyw sztucznych i włókien syntetycznych, wreszcie inżynieria chemiczna, która zajmuje się badaniami fizycznego charakteru procesów technologicznych. Jednocześnie nie poprzestaje się obecnie na wyodrębnieniu i otrzymywaniu nowych związków...

czytaj więcej

Heliograwiura

Heliograwiura stanowi przejście od tzw. artystycznych technik wklęsłodruku do poligrafii przemysłowej. Inne nazwy tej metody druku to heliografia lub fotograwiura. Dzięki wprowadzeniu procesów fotograficznych (zdjęć i kopiowania) techniką heliograwiury można reprodukować również oryginały półtonowe. Formą drukującą jest płyta miedziana, którą pokrywa się proszkiem asfaltowym. Przez podgrzanie płyty asfalt rozpuszcza się i w postaci drobnych ziarenek mocno przyczepia się do formy. Równolegle z przygotowaniem formy wykonuje się zdjęcia oryginałów przeznaczonych do reprodukcji i jako diapozytyw kopiuje się je na papier światłoczuły, czyli tzw. papier pigmentowy...

czytaj więcej

Maszyny informacyjne

Drugą grupę maszyn cybernetycznych, opartych na współczesnych maszynach liczących, stanowią maszyny informacyjno-logiczne. Maszyny te automatyzują niektóre rodzaje umysłowej działalności człowieka. Są one stosowane przy tłumaczeniach z jednego języka na drugi tekstów technicznych, do sporządzania informacji bibliograficznych, w diagnostyce lekarskiej itp. Szczytowym osiągnięciem, nie w pełni jeszcze rozwiązanym, są maszyny rozpoznające litery drukowane, a nawet pisane. Jest to wstępem do budowy maszyn, które będą mogły korzystać z informacji utrwalonej na piśmie...

czytaj więcej

Nowoczesne zegary

Regulatory nowoczesnych zegarów działają na zasadzie drgań mechanicznych, elektrycznych lub cząsteczkowych. Dokładność zegarów zależy przede wszystkim od stopnia, w jakim uda się zrealizować okresowość drgań regulatora. Zegary słoneczne niegdyś rozpowszechnione, a dziś służące głównie do celów dekoracyjnych, .nie posiadają własnego regulatora wskazują one bieg czasu według ruchu cienia rzucanego -przez wskaźnik i stanowią właściwie najprostszy instrument astronomiczny. Zegary dzielimy pod względem użytkowania na: wielkie (wieżowe, uliczne, dworcowe), astronomiczne, domowe, pojazdowe., noszone (kieszonkowe, naręczne i zdobnicze), stopery i zegary kontrolne. Pod względem napędu rozróżniamy zegary obciążnikowe sprężynowe i elektryczne, a pod względem rodzaju regulatora — wahadłowe...

czytaj więcej

Przemysl tartaczny

Tarcicę obrzynaną, stosowaną głównie w budownictwie, pozyskuje się przez przetarcie dwukrotne. Pierwsza operacja obejmuje pozyskanie tzw. pryzmy ze środkowej części oraz kilku nieobrzynanych desek z bocznych części kłody. Druga operacja obejmuje przetarcie pryzmy obróconej o 90 na tarcicę o jednakowej długości i szerokości szerokość desek jest określona grubością pryzmy. Materiał boczny obrzyna się na obrzynarkach wzdłużnych, otrzymując deski o niejednakowej szerokości. Drewno liściaste przeciera się zasadniczo na taśmówkach, które pracują jedną piłą w postaci taśmy bez końca. Za każdym przesunięciem kłody pilą oddziela jedną sztukę tarcicy. Odkryta powierzchnia przetarcia pozwala na dostosowanie grubości następnej deski do jakości drewna...

czytaj więcej

Podstawowe pojecia

Rozmaite rodzaje materii, z których składają się otaczające nas przedmioty, nazywamy substancjami. Substancje różnią się między sobą własnościami i składem. Jeżeli np. ciało składa się z dwóch lub więcej składników, które oddzielone są od siebie wyraźnymi granicami fizycznymi, to mamy do czynienia z mieszaniną niejednorodna. W mieszaninach jednorodnych, w których granic fizycznych między składnikami zauważyć się nie da, składniki te łatwo można rozdzielić przez pewne operacje fizyczne, jak np. przez destylację lub krystalizację. Takie mieszaniny nazywamy roztworami. Skład ich można w pewnym zakresie zmieniać. Istnieją jednak substancje homogeniczne, które mają zawsze ten sam skład. Są to tzw...

czytaj więcej

Optyka

Światło, jego natura, mechanizm widzenia już dla starożytnych filozofów greckich stanowiły przedmiot żywych zainteresowań i dociekań. Jedni twierdzili, że spostrzeganie przedmiotów odbywa się poprzez jakieś cząstki wysyłane bądź to przez przedmioty bądź też przez oczy albo zarówno przez przedmioty jak i oczy. Inni natomiast uważali, że mechanizm widzenia polega na jakimś ruchu falowym zachodzącym między okiem a spostrzeganym przedmiotem. W pojęciach tych już wówczas zrodziły się koncepcje korpuskularnej i falowej natury światła...

czytaj więcej

Pecznienie i kurczenie

Pęcznieniem nazywa się zwiększenie wymiarów liniowych i objętości drewna przy adsorpcji pary wodnej, a kurczeniem — zmniejszenie się tych wymiarów przy desorpcji. Drewno o wilgotności przekraczającej punkt nasycenia włókien oddaje wodę wolną nie zmniejszając swoich wymiarów. Kurczenie się i związane z nim pękanie i paczenie się drewna występuje w przedziale wilgotności między punktem nasycenia włókien a stanem całkowicie suchym. Drewno wysuszone do stanu bezwodnego adsorbuje parę wodną i pęcznieje, dochodząc w punkcie nasycenia włókien do maksymalnych wymiarów. Powyższej punktu nasycenia włókien ustaje adsorpcja, natomiast drewno może pobierać płynną wodę, która w postaci wolnej wody wypełnia mikroskopowe pory, nie powodując pęcznienia drewna...

czytaj więcej

Zeliwo

Żeliwo jest to stop żelaza z węglem, zawierający zwykle 2,5~4,5% oraz różne domieszki metalurgiczne, głównie krzem, mangan, fosfor i siarkę. Węgiel jest składnikiem, który decyduje o własnościach żeliwa. Może on występować w żeliwie w postaci grafitu lub bardzo twardego i kruchego cementytu. Grafit występujący w żeliwie w postaci płatków nadaje przełomom żeliwnym szarą barwę i stąd nazwano je żeliwem szarym. Obecność w żeliwie cementytu nadaje mu wysoką twardość i odporność na ścieranie. Przełom takiego żeliwa jest biały i stąd jego nazwa — żeliwo białe. Duża zawartość węgla i krzemu oraz powolne studzenie sprzyjają powstawaniu żeliwa szarego, natomiast duża zawartość manganu oraz szybkie studzenie — żeliwa białego...

czytaj więcej