Monthly Archives Wrzesień 2015

Przetwarzanie informacji

Wymiana i przetwarzanie informacji spełnia w cybernetyce naczelną rolę. Stąd cybernetykę określa się także jako naukę o sposobach przyjmowania, przechowywania, przetwarzania, przekazywania i wyzyskania informacji w maszynach i żywych organizmach oraz ich wzajemnych powiązań. Powstanie cybernetyki wynikło z potrzeb związanych z budową skomplikowanych układów automatyki oraz dzięki rozwojowi automatycznej regulacji, maszyn cyfrowych, teorii przekazywania sygnałów i nauk biologicznych badających procesy sterowania w żywej przyrodzie. Przedmiotem cybernetyki są wspólne cechy procesu sterowania...

czytaj więcej

Telekomunikacja

Linie łączące ostrzegacze z centralą buduje się zazwyczaj wspólnie z siecią telefoniczną. Stosowane są przy tym promieniowej pętlicowe i mieszane układy połączeń. W układzie promieniowym obszar dozorowany dzieli się na obwody. W każdym obwodzie instaluje się odpowiednią ilość ostrzegaczy ręcznych lub samoczynnych. Zadziałanie któregoś ostrzegacza powoduje przerwę w obwodzie elektrycznym, w którym ostrzegacz jest zainstalowany. Wtedy centrala uruchamia alarm i podaje numer obwodu. Centrala sygnalizuje również uszkodzenia linii i urządzeń centrali, oraz brak zasilania. Przy pomocy linii alarmowych można przeprowadzać rozmowy telefoniczne, używając mikrotelefonu włożonego do gniazdka, umieszczonego przy przycisku alarmowym...

czytaj więcej

Metody kompresacyjne

Metody kompensacyjne stosuje się do najdokładniejszych pomiarów siły elektromotorycznej i napięcia, a pośrednio także do pomiarów prądu, oporności i mocy, przede wszystkim prądu stałego. Pomiar polega na zrównoważeniu (skompensowaniu) mierzonej siły elektromotorycznej (lub napięcia) przez równy jej i przeciwnie skierowany, dokładnie wyznaczony spadek napięcia. W stanie kompensacji (zrównoważenia) układ pomiarowy nie pobiera więc prądu ze źródła mierzonej siły elektromotorycznej, co stanowi — obok dokładności — podstawową zaletę metod kompensacyjnych. Ścisły pomiar siły elektromotorycznej źródła elektrochemicznego (akumulatora, ogniwa) innym sposobem nie jest możliwy...

czytaj więcej

Stal i jej zastosowanie

Czyste żelazo wyjątkowo spotykamy w technice. Ogromne natomiast zastosowanie znajdują stopy żelaza ż innymi pierwiastkami, a przede wszystkim z węglem. Węgiel występuje w większych lub mniejszych ilościach we wszystkich stopach żelaza i wpływa w zasadniczy sposób na ich własności. Stopy żelaza zawierające do 2,14%C nazywamy stalami. Stal odlana w formie nosi nazwę staliwa. Oprócz żelaza i węgla stal zawiera pewne ilości innych składników, które przeszły do niej w wyniku procesu metalurgicznego jako tzw. domieszki albo też zostały do niej dodane celowo jako tzw. dodatki stopowe w celu polepszenia własności stali. W pierwszym przypadku mamy do czynienia ze stalą węglową., a w drugim ze stalą stopowa...

czytaj więcej

Uzaleznienia od regulacji

Chcąc uniezależnić się od fizycznej natury układu regulacji, przedstawiamy go w układzie blokowym. Każdy z bloków może przedstawiać taką część układu, dla której można wyróżnić sygnał wejściowy i wyjściowy. Zamknięty układ regulacji składa się z dwóch zasadniczych bloków — obiektu i regulatora. W obiekcie przebiega proces regulowany, działają nań różne zakłócenia, a wielkość regulowana jest wielkością wyjściową z obiektu. Regulator w stosunku do obiektu tworzy sprzężenie zwrotne. Poszczególne zespoły regulatora spełniają różne zadania. Czujnik l, mierząc aktualną wartość regulowanej wielkości, wytwarza sygnał porównywany w sumatorze 2 z sygnałem reprezentującym wartość zadaną...

czytaj więcej

Automatyczna blokada

Układy automatycznej blokady i sygnalizacji są to urządzenia, z reguły elektryczne, zapobiegające wykonywaniu przez obsługę błędnych operacji oraz sygnalizujące obsłudze, w jakim stanie znajdują się sterowane obiekty układy te znajdują zastosowanie np. przy blokadzie ruchu pociągów oraz w sterowaniu sieciami energetycznymi. Układy sterowania umożliwiają przestawianie urządzeń na odległość lub też ułatwiają wykonywanie czynności związanych ze złożonym procesem przełączania, np. przy uruchamianiu urządzeń elektrycznych, przy formowaniu pociągów na górce rozrządowej. W grupie tej wyróżnia się układy sterowania stycznikowo-przekaźnikowego, służące najczęściej do automatyki napędów, tj. do włączania, wyłączania, blokady i zabezpieczeń silników elektrycznych...

czytaj więcej

Przedmiot i zadania chemii

Chemia jest jedną z podstawowych nauk przyrodniczych. Zdobycze chemii mają decydujący wpływ na poglądy o budowie materii, o charakterze jej przemian oraz o wzajemnym stosunku materii do energii. Zasadniczym więc przedmiotem zainteresowań chemika są przemiany jednych substancji w inne. Takie przemiany nazywamy reakcjami chemicznymi. Przemiany te, spowodowane wzajemnym oddziaływaniem na siebie substancji, prowadzą do głębokich przeobrażeń, do powstawania nowych substancji o zupełnie odmiennych właściwościach...

czytaj więcej