Monthly Archives Czerwiec 2015

Montaz na szybie

Z gotowego montażu na szybie lub astralonie robi się na papierze światłoczułym odbitkę kontrolną do celów korektorskich są to tzw. ozalidy, które po sprawdzeniu zleceniodawca podpisuje zezwalając na kopiowanie i próbny druk. W druku offsetowym używane są zwykle blachy cynkowe grubości 0,7 mm. We wstępnej fazie obróbki blachy te są szlifowane i grenowane w celu zwiększenia ziarnistości blachy i związanej z tym jej kapilarności. Następnym procesem jest uczulenie blach specjalną emulsją światłoczułą. Równomierne rozprowadzenie płynnej emulsji na całej płaszczyźnie blachy zapewnia maszyna zwana wirówką. Kopiowanie zamontowanego rysunku na uczuloną płytę jest wykonywane w szczelnie zamykanej kopioramie...

czytaj więcej

Dzieje druku

Druk jest to czynność wielokrotnego sporządzania odbitki przy pomocy metod graficznych na papierze lub innym materiale przy użyciu farb drukarskich. Drukiem nazywam również gotowy produkt graficzny sporządzony za pomocą formy drukarskiej albo meto fotochemicznych i przeznaczony do rozpowszechnienia. Metody powielania najprostszych tekstów i ilustracji były już znane w starożytności. W Egipcie wzory i ornamenty były odbijane na tkaninach, w Babilonii na skórach bydła wypalano stemple-pieczęcie jako znaki własnościowe, w Grecji i Rzymie za pomocą stempli-liter wyciskano napisy i symbole na wyrobach ceramicznych. W średniowieczu dużą popularność zdobyły druki ksylograficzne czyli teksty i ryciny odbijane z drzeworytów...

czytaj więcej

Pedzarki obraczkowe

Przędzarki obrączkowe różnią się od przędzarek wózkowych zasadą działaniu oraz konstrukcją urządzeń skręcająco-nawijających. Łożyska wrzecion umieszczone są poniżej aparatu rozciągowego w nieruchomej ławie wrzecionowej 8. Nad ławą wrzecionową znajduje się ława obrączkowa 5 z obrączkami 4, otaczającymi współśrodkowo poszczególne wrzeciona. Ława obrączkowa wykonuje złożone ruchy postępowo-zwrotne w płaszczyźnie pionowej. Ruchy te mają na celu równomierne nawinięcie systemem stożkowym skręconej przędzy na całej długości roboczej cewki. Rozciągnięty w aparacie rozciągowym l niedoprzęd po przejściu przez prowadnik przędzy 2 i przez biegacz 3 osadzony luźno na bieżni obrączki nawija się na cewkę 6 nałożoną na wrzeciono 7...

czytaj więcej

Maszyny cyfrowe

Maszyna cyfrowa jest zestawem urządzeń dostosowanych do rozpoznawania informacji podawanych na jej wejście, przechowywania informacji, wykonywania operacji arytmetycznych i logicznych, tworzenia określonego ciągu tych operacji oraz dostarczania wyników na wyjście maszyny. W maszynie cyfrowej liczby są przedstawione w postaci dyskretnych symboli, dyskretnych stanów fizycznych, odpowiadających określonemu układowi numeracji. Np. kółko mechanizmu, które może przyjąć skokowo jedna spośród dziesięciu wyróżnionych pozycji kątowych, może przedstawiać cyfry od O do 9 w systemie dziesiętnym. Przerzutnik tranzystorowy, w którym przewodzi na przemian jeden lub drugi tranzystor, może przedstawiać cyfry O lub l w układzie dwójkowym...

czytaj więcej

Wielkosci cyfrowe

Każda z wielkości ciągłych zostaje przekształcona na ciąg impulsów dwójkowych i wprowadzona do maszyny cyfrowej, wypełniającej np, następujące funkcje: a) kontrolę wartości parametrów procesu i sygnalizacje przekroczeń dopuszczalnych granic, b) rejestrację czasu, w którym dany parametr przekroczył dopuszczalne granice oraz powrócił do normalnych wartości lub rejestracja okresowa wartości sygnalizowanych parametrów, c) okresową rejestrację wszystkich mierzonych parametrów, d) rejestrację wybranych parametrów na żądanie operatora, e) obliczanie wskaźników złożonych, charakteryzujących przebieg procesu, jak np. wartości średnie, sumaryczne zużycie surowców, sprawność procesu, koszty itp. Wymienione funkcje należą do informacyjnych...

czytaj więcej

Centrale telefoniczne

Centrale telefoniczne mogą być ręczne lub automatyczne. a. W centrali ręcznej zgłoszenie abonenta sygnalizuje odpadnięcie klapki z numerem abonenta lub zapalenie się lampki. Telefonistka wkłada wtedy wtyczkę kończącą tzw. sznur do gniazdka, do którego przyłączona jest linia tego abonenta. Po przyjęciu zlecenia telefonistka wkłada wtyczkę z drugiego końca sznura do gniazdka wzywanego abonenta i przy pomocy przełącznika, tzw. klucza telefonicznego, najpierw wysyła sygnał dzwonienia, a następnie łączy obu abonentów. Telefonistka ma do dyspozycji kilka sznurów, jeżeli wszystkie są zajęte, nie może realizować dalszych połączeń. b. Centrale automatyczne są złożone z wybieraków realizujących połączenie i z przekaźników, spełniających funkcje pomocnicze...

czytaj więcej

Zasady konstrukcyjne

Współczesne maszyny cyfrowe posiadają z reguły budowę blokową, umożliwiającą wybór zestawu najbardziej odpowiedniego dla określonego typu zadań. Można więc dobierać na ogół w elastyczny sposób komplet urządzeń wejściowych i wyjściowych, ilość bloków pamięci głównej, ilość stacji pamięci zewnętrznych. W nowszych typach wielkich maszyn można również dobierać ilość współpracujących ze sobą jednostek centralnych. Konstrukcje układów elektronicznych (arytmometr, sterowanie, układy wybierania i odczytu, układy pomocnicze urządzeń wejścia wyjścia) opiera się najczęściej na łatwo wymiennych, zunifikowanych pakietach. Pakiety te najczęściej ‚wykonane są w postaci płytek z połączeniami drukowanymi, zaopatrzonymi w złącza stykowe...

czytaj więcej

Stale weglowe

Stale węglowe mają ograniczoną zdolność przehartowywania (hartowność), tzn. że głębokość zahartowanej warstwy materiału nie przekracza 35 mm. Ponadto wymagają hartowania w wodzie, co sprzyja tworzeniu się rys i pęknięć. Jeśli wymagane są wyższe cechy wytrzymałościowe i głębsze przehartowanie, to stosuje się stale konstrukcyjne stopowe. Zależnie od przeznaczenia rozróżniamy kilka charakterystycznych grup stali konstrukcyjnych. Stale do nawęglania, zarówno węglowe jak i stopowej charakteryzują się małą zawartością węgla (do 0,2%C). Wskutek nasycenia warstwy zewnętrznej węglem powierzchnia przedmiotu staje się twarda, natomiast jego rdzeń pozostaje miękki i ciągliwy. Jeżeli wytrzymałość rdzenia ze stali węglowej jest za mała, wówczas stosuje się stale stopowe, np. niklowo-chromowe...

czytaj więcej

Uklady sterowania

Układy sterowania z niepełną informacją początkową tworzą tzw. układy adaptacyjne. Ten typ sterowania jest konieczny w urządzeniach zmieniających w czasie pracy w istotny sposób swe charakterystyki techniczne. Zasada adaptacji, polegająca na przystosowaniu się układu do istniejących warunków, została zaczerpnięta od żywych organizmów, w których istnieją jej najdoskonalsze przejawy. Szereg wielkości ważnych dla istnienia organizmu, jak temperatura, ciśnienie krwi itp. organizm w danych warunkach stara się utrzymać na optymalnym poziomie. Sterowanie adaptacyjne w technice rozwinęło się już po powstaniu cybernetyki. Zazwyczaj ma ono na celu spełnienie warunku określonego odpowiednim kryterium. Jeżeli ów warunek przedstawia dążenie do pewnego optimum, to zachodzi sterowanie optymalne...

czytaj więcej

Wplyw dodatkow stopowych

Głównym zadaniem dodatków stopowych jest poprawienie szeregu własności stali. Składniki stopowe mogą wpływać na polepszenie własności mechanicznych, chemicznych (odporność na korozję), a nawet elektrycznych (oporność). Zmiany te spowodowane są głównie wpływem składników stopowych na strukturę stali oraz na przebieg przemian podczas obróbki cieplnej. Niektóre składniki, jak chrom, wolfram, molibden, wanad, aluminium i krzem, wpływają na podniesienie temperatury przemiany żelaza y+y. i na zwężenie obszaru istnienia austenitu. Inne, jak nikiel i mangan, obniżają temperaturę tej przemiany i rozszerzają obszar austenitu. Przy dostatecznie dużej zawartości tych składników w stali można uzyskać po hartowaniu budowę austenityczną...

czytaj więcej

Zegary mechaniczne

Zegar mechaniczny należy do najbardziej rozpowszechnionych przyrządów. Pierwsze zegary mechaniczne powstały w połowie XIII wieku, początkowo jako zegary wieżowe. Według nieuzasadnionej legendy wynalazcą miał-być mnich Gerbert, późniejszy papież Sylwester I. Najdawniejszymi wzmiankami w literaturze są rysunek wieży zegarowej Wilarsa z r. 1245 i pieśni IX i XXIV w Boskiej Komedii Dantego, Zachowały się jedynie trzy zegary wieżowe z tego okresu, wszystkie w Anglii: w katedrze w Wells, w zamku w Dover i w katedrze Salisbury. W Polsce z zegara na ratuszu we Wrocławiu ocalał tylko dzwon...

czytaj więcej