Monthly Archives Maj 2015

Galwanotypia

Stereotypy odlane ze stopu drukarskiego w celu zwiększenia ich wytrzymałości i trwałości można galwanicznie pokryć warstewką niklu, chromu, miedzi lub innego metalu. Proces ten nazywa się galwanostegią. W przemyśle poligraficznym spotykamy się również z galwanotypią tj. z techniką galwanicznego otrzymywania wiernych kopii metalowych z oryginałowych form drukarskich. Galwanoplastykę stosuje się np. przy wykonywaniu duplikatów metalowych z klocków drzeworytniczych, z cennych klisz i innych form oryginałowych, których nie chcemy niszczyć w druku bezpośrednim. Z form takich najpierw wykonuje się matryce z wosku, celuloidu lub miękkiego ołowiu. Najmniej trwale i najtrudniejsze w obróbce są matryce woskowe i dlatego są używane rzadko...

czytaj więcej

Tory telekomunikacyjne

Jako tory telekomunikacyjne do transmisji danych są obecnie używane kanały telefoniczne, ponieważ mają one szersze pasmo od kanałów telegraficznych, a tym samym umożliwiają szybszą transmisję danych. Do transmisji danych używa się specjalnych kodów, wykrywających pomyłki lub wykrywających i poprawiających pomyłki. Zasada działania tych kodów polega na tym, że przesyła się większą ilość impulsów, niż jest niezbędnie potrzebne do przesłania informacji. Nadwyżkowe impulsy służą do celów kontrolnych. Najprostszy kod wykrywający omyłki wykorzystuje tzw. kontrolę parzystości. Wymaga ona użycia o jedną pozycję więcej niż przewiduje się do przesyłania...

czytaj więcej

Rtec

Rtęć spotykana jest w przyrodzie w stanie rodzimym jako jedyny znany metal ciekły w temperaturze pokojowej. Poza tym występuje w związku chemicznym z siarką pod postacią siarczku rtęci, czyli cynobru (znana farba). W stanie czystym ma barwę srebrzystą ponieważ jednocześnie kropelki rtęci odznaczają się dużą ruchliwością — stąd potoczna nazwa — żywe srebro. Rtęć w powietrzu w zwykłych warunkach nie utlenia się, jest odporna na działanie rozcieńczonych kwasów. Rozpuszcza w sobie prawie wszystkie metale z wyjątkiem żelaza, platyny i kilku innych mniej ważnych. Roztwory metali w rtęci nazywamy amalgamatami. Przez ogrzanie amalgamatu rtęć ulatnia się, pozostawiając metal rozpuszczony na ściankach przedmiotu...

czytaj więcej

Sole chromowe

Zasadowe sole chromowe otrzymuje się przez redukcję dwuchromianu sodowego lub potasowego za pomocą dwutlenku siarki, siarczynów lub związków organicznych, np. glukozy lub melasu w obecności kwasu siarkowego. Garbowanie roślinne przeprowadza się według metody klasycznej bardzo powoli, przenosząc goliznę przygotowaną do garbowania w warsztacie mokrym z brzeczek słabych, o niskiej adstryngencji do brzeczek o stopniowo wzrastającym stężeniu i adstryngencji. W pierwszym stadium garbowania przeprowadza się goliznę przez baterię farb, tj. kadzi z brzeczką częściowo zużytą w następnych fazach procesu garbowania. Garbnik w farbach dyfundujc do golizny, lecz tylko w nieznacznym stopniu ją garbuje. Następnie skóry przenosi się do zatopów lub niekiedy do zasypów...

czytaj więcej

Zegary balansowe

Zegary te są na ogół mniej dokładne od wahadłowych, rozpowszechnienie swe zawdzięczają temu, że nie przerywają chodu w czasie ich przenoszenia. Pierwszy zegar balansowy wykonany był według pomysłu Ch. Huyghensa w r. IWS,a. Chronometr morski. Chronometr morski stanowi niezbędny przyrząd w nawigacji. Wraz z sekstansem służy do wyznaczania długości geograficznej na morzu. Dla uniknięcia wpływu kołysań statku chronometr zawieszony jest na tzw. kardanie, dzięki czemu zajmuje stale położenie tarczą zwrócona do góry. Dokładność chronometru na morzu wynosi — 0,1 sęk/dobę, a przy zachowaniu warunków stałej temperatury jego dokładność osiąga kilka setnych sekundy. Pierwszy chronometr zbudował Anglik J. Harrison, zdobywając tym nagrodę 20 000 funtów szterlingów, wyznaczoną w r...

czytaj więcej

Czas wzorcowy

Utrzymywanie czasu wzorcowego na podstawie obserwacji astronomicznych i wskazań najdokładniejszych zegarów jest przedmiotem działalności — 40 instytucji współpracujących w ramach międzynarodowej służby czasu. Za wzorcową przyjęto skalę czasu ET (ephemeris time — czas efemeryd), występującą w równaniach ruchu mechaniki newtonowskiej, a której jednostka — sekunda — określona jest jako l : 31556925,9747 część roku zwrotnikowego w epoce 1900,0. Dla celów praktycznych służy bądź skala AT (atomie time — czas atomowy), otrzymywana według wskazań zegarów atomowych, bądź skala UT, uzyskiwana z obserwacji astronomicznych...

czytaj więcej

Trwalosc drewna

Trwałość drewna jest to odporność na działanie czynników powodujących jego rozkład. Miarą trwałości jest okres czasu przez jaki drewno zachowuje swoje własności i opiera się rozkładowi, będącemu następstwem destruktywnej działalności czynników biologicznych oraz naturalnego starzenia się. Starzenie się obejmuje procesy zachodzące pod wpływem działania czynników abiotycznych, prowadzące w długich okresach czasu do zniszczenia drewna. Rozkład drewna jest w tym przypadku następstwem powolnego utleniania, działania światła i przede wszystkim okresowych zmian temperatury oraz względnej wilgotności powietrza. W celu wyeliminowania tych zmian stosuje się klimatyzację pomieszczeń...

czytaj więcej

Fale elektromagnetyczne

Naturalnymi źródłami fal elektromagnetycznych są promienie kosmiczne, plamy na słońcu, wyładowania atmosferyczne itp., a ściśle biorąc, drgania i zmiany ładunków elektrycznych towarzyszące tym zjawiskom. Naturalne źródła promieniowania są wykorzystywane przez radioastronomię, poza tym stanowią w telekomunikacji źródła zakłóceń. W radiokomunikacji nie używa się fal o częstotliwościach mniejszych niż 10 kHz, ponieważ poniżej tej częstotliwości wymiary anten byłyby zbyt duże, oraz wpływ zakłóceń atmosferycznych zbyt silny. Nie używa się też w radiokomunikacji fal o częstotliwościach większych niż 10 GHz, ponieważ przy większych częstotliwościach następuje silne tłumienie fal przez mgły i opady, co uniemożliwia utrzymywanie stałej łączności...

czytaj więcej

Przemiany odwracalne

Przemiana jest odwracalna, jeżeli od jej stanu końcowego można powrócić do stanu wyjściowego w ten sposób, że i otoczeniu zostanie przywrócony stan pierwotny. W tym celu praca i ciepło przemiany od stanu początkowego do końcowego oraz przemiany od stanu końcowego do początkowego” muszą być równe co do bezwzględnej wartości, a przeciwne co do znaku. Tylko w rozważaniach teoretycznych występują przemiany odwracalne. Wszystkie przemiany rzeczywiste, tak jak i wszystkie rzeczywiste zjawiska, są nieodwracalne. Żeby przemiana była odwracalna, musi przebiegać nie tylko bardzo powoli poprzez kolejne stany równowagi, lecz nie mogą również występować zjawiska rozpraszania pracy lub energii. Podczas szybkiego sprężania ciśnienie gazu w pobliżu tłoka jest wyższe niż przy powolnym sprężaniu...

czytaj więcej